NGC 6820 am 28.08.2005

NGC-6820-bearbeitet.jpg (779687 Byte)
Teleskop: Takahashi FS 78 mm/f=630 mm
Montierung: Fornax 51
Kamera: Sbig ST 8 XME
Filter: astronomik h-alpha
Belichtungszeiten: 24 x 5 min
Gesamtbelichtungszeit: 120 min
Ort: Marktheidenfeld/Spessart
Datum: 28.08.2005

NGC 6820 auch bekannt unter dem Namen "Elefantenr├╝ssel".